Абонамент 20202020 baner 990x340

Проектиране на инсталации и захранващи системи

Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

Обн., ДВ, бр. 72/1999 г.

Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради

Обн., ДВ, бр. 46/2009 г.; публ. сп. Стр. Обзор бр. 6/2009 г.

Наредба № 4 /2005 г. за проектиране, изграждане и експлотация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

Обн., ДВ, бр. 53/2005, попр. бр. 56/2005 г.

Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи

Обн., ДВ, бр. 34/2005 г.; изм. бр.96/2010 г.

Наредба № РД-02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Обн., ДВ, бр. 49/2013 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 82/2014 г.; изм. и доп., бр. 99/2018 г.

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Обн. ДВ, бр. 68/19.08.2005, попр. ДВ, бр. 78/2005 г.; изм. ДВ, бр. 20/2006 г.; изм. и доп., бр. 6/2016 г.

Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

Обн., бр. 46/2010 г.; изм. и доп., бр. 95/2016 г.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Обн., ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.; изм., бр. 108/2007 г.; изм. и доп., бр. 92/2013 г.; изм., бр. 42/2015 г.

Наредба № 14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Обн., ДВ. бр. 53/2005 г.; изм., бр. 73/2006 г.

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите

Обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г.

Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места

Публ., БСА 9-10/75; изм., БСА 7/80

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Публ., ДВ, бр. 6/2011 г.

Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

Обн., ДВ, бр. 99/2012 г.; попр. бр. 102/2012 г.; изм., бр. 57/2013 г.; изм., бр. 84/2013 г.

Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

Обн., ДВ, бр. 107/2004 г.; изм., бр. 1/2012 г.

НАРЕДБА № 4/05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Обн., ДВ, бр. 36/2013 г.; изм. и доп., бр. 82/2018 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК