Абонамент 20202020 baner 990x340

Проектиране на жилищни и общественообслужващи сгради

Единни средни политехнически училища. Норми за проектиране. Част първа “Единни средни политехнически училища I степен”

Публ., БСА, 7/83 г., отменени в частта си за средните общообразователни училища със “Средни общообразователни училища. Норми за проектиране. Част I ”; публ. сп. СО, бр. 10/2010г.

Наредба № 1/12.01.2009 г. За условията и реда за устройството и безопасноста на площадките за игра

Публ., ДВ, бр. 10/2009 г.; изм., бр. 27/2013 г.; изм. и доп., бр. 69/2015 г.

Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Обн., ДВ, бр. 83/2010 г.; изм., бр. 92/2010 г.; последни изменения - бр. 32/2013 г., бр. 37/2014 г.; изм. и доп., бр. 22, 86 и 103/2016 г.

Наредба № V-12-299/16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии

Обн., ДВ, бр. 83/2013 г. - МИП, ММС и МВР

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Обн., ДВ, бр. 5/19.01.2016 г.

Норми за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми

Публ., БСА 4/87

Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения

Публ., БСА 7/87 г.

Норми за проектиране на обществени тоалетни с неограничен достъп

Публ., БСА 11/88 г.

Норми за проектиране на обществено-културни клубове

Публ., БСА 7/86 г.

Норми за проектиране на профилакториуми

Публ., БСА 1-2/90

Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения

Публ. в Нормативна база на проектирането и строителството, 1989 г., КТСУ

Норми за проектиране на читалища

Публ., БСА 11/1984

Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни и обществени сгради (не са в сила за жилищни сгради и за обществени тоалетни с неограничен достъп)

Публ., БСА 8/67, отмяна на части - ДВ, бр. 6/89, публ. БСА 11/88 г.

Правилник за проектиране на лагери и лагер-школи - Част първа “Ученически и младежки лагери”

Публ., БСА, кн. 6/1995 г.

Сгради и комплекси за граждански обреди. Норми за проектиране

Публ., БСА 8/83

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК