Абонамент 20202020 baner 990x340

Труд, безопасност и здраве

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Обн., ДВ, бр. 6 /1987 г.,последни изменения - ДВ, бр. 63/2015 г.; бр. 41/2017 г.; бр. 58/2018 г.

Временна инструкция на МВР за дейностите по възлагане, проектиране, монтаж, поддържане и контрол на системите за автоматична противопожарна защита, 1980 г. (X-9).

Закон за защита при бедствия

Обн., ДВ, бр. 102/2006 г .; изм. ДВ, бр. 41и 113/2007 г .; изм. ДВ, бр. 69 и 102/2008 г .; изм., ДВ, бр. 35, 74 и 93/2009 г .; бр. 61, 88 и 98/2010 г .; бр. 8, 39 и 80/2011 г .; бр. 68/2013 г.; изм. и доп., бр. 53/2014 г.; бр. 14, 79 и 81/2015 г.; бр. 51, 81 и 97/2016 г.; бр. 13 и 97/2017 г.; изм. и доп., бр. 77/ 2018 г.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

Обн, ДВ, 124/1997 г., Последни изм. - ДВ, бр.102 и 108/2008 г.; бр. 93/2009 г.; бр.12, 58, 88 и 98/2010 г.; бр. 60/2011 г.; бр. 7/2012 г.; бр. 15/2013 г.; бр. 27/2014 г.; бр. 79/2015 г.; бр. 97/2017 г.

Закон за инспектиране на труда

Публ., ДВ, бр. 102/2008 г.;  посл. изм. - бр. 98/2014 г.

Инструкция № 1 на МТСГ за реда за акредитиране на лаборатории за измервания, свързани с безопасността на труда (XII-18).

Обн., бр.34/1994г.

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Обн., ДВ, бр. 33/2003 г.; последни изменения - бр. 18/2011 г.; изм. и доп., бр. 103/2012 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 27 и 88/2014 г.; изм., бр. 60/2018 г.

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Обн. ДВ, бр. 58/2014 г.; изм., бр. 60/2018 г.

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Обн., ДВ, бр. 73/2010 г.; изм. и доп., бр. 103/2012 г.; бр. 24/2013 г.; изм. и доп., бр. 88/2014 г.; изм., бр. 60/2018 г.

Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие

Обн., ДВ, бр. 70/2006 г.

Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита

Обн., ДВ, бр. 23/2009 г.; изм и доп., бр. 16/2013 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

Обн., ДВ, бр. 78/2011 г.; изм. и доп., бр. 87/2017 г.

Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. - ДВ, бр. 17/2003 г., загл. изм. - ДВ, бр. 59/2006 г.)

Обн., ДВ, бр. 79/2000 г., изм., ДВ, бр.115/2002г., ДВ, бр. 17/2003 г., бр. 104/2004 г., бр. 40 и 59/2006г., бр. 64/2008 г., бр. 32/2009 г., бр. 73/2010 г.; бр. 18, 78 и 99/2011 г.; изм. и доп., бр. 103/2012 г.; изм. и доп., бр. 50 и 88/2014 г.

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Обн., ДВ, бр. 6/2000 г.; изм., ДВ, бр. 61/2000 г., изм., бр. 19/2002 г.; изм. и доп., бр.17/2014 г.; изм., бр.18/2015 г.,  бр. 28/2017 г.

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Обн. ДВ. бр. 67/2004 г.; последни изм. - ДВ, бр. 79/2008 г., бр. 32/2009 г.; изм. бр. 5/2010 г.; бр. 7 и 99/2011 г.; изм. и доп, бр.103/2012 г.; бр. 24/2013 г.; бр.43, 50 и 88/2014 г.; изм., бр. 4 и 60/2018 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК