Абонамент 20202020 baner 990x340

Инженерна инфраструктура

Закон за електронните съобщения

Обн, ДВ, бр.. 41/2007 г., Последни изм. - ДВ, бр. 17, 37, 42, 45, 82, 89 и 93/2009 г ;. бр.12, 17, 27 и 97/2010 г .; бр. 105/2011 г .; бр. 38, 44 и 82/2012 г .; бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70/2013 г. ; доп., бр. 11, 53, 61 и 98/2014 г.; изм., бр. 14, 23 и 29/2015 г.

Закон за енергетиката

Обн., ДВ, бр. 107/2003 г.; последни изменения ДВ, бр. 35, 41, 42, 82 и 103/2009 г.; изм., бр. 54 и 97/2010 г.; бр. 35 и 47/2011 г.; бр. 38, 54 и 82/2012 г.; бр. 15, 20, 23, 59 и 66/2013 г.; изм., бр. 98/2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 48 и 56/2015 г.

Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи

Обн., ДВ, бр. 39/2002 г.

Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и предприятия за добив на природен газ до преносната и/или газоразпределителните мрежи

Обн., ДВ, бр. 39/2002 г.

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Обн. ДВ. бр.67/2004 г.; последни изм. - ДВ, бр. 79/2008 г., Бр. 32/2009 г.; изм. бр. 5/2010 г.; бр. 7 и 99/2011 г.; изм. и доп, бр. 103/2012 г.; бр. 24/2013 г.;бр.43, 50 и 88/2014г.

Наредба № 14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Обн., ДВ, бр. 53/2005 г.; изм. и доп., бр. 73/2006 г.

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергобзавеждането

Обн., ДВ, бр. 26/2008 г.; изм., бр. 42/2015 г.

Наредба № 16-334 за топлоснабдяването

Обн., ДВ, бр. 34/2007 г.; попр., бр. 39/2007 г.; изм., бр. 58/2007 г.; изм., ДВ, бр. 45/2009; бр. 94 и 99/2013 г.;изм. и доп., бр. 42/2015 г.

Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Обн., ДВ, бр. 88/2004 г;.. Изм, бр. 77/2008 г.; изм. и доп., бр. 12/2014 г.; изм. и доп., бр. 75/2015 г.

Наредба № 17/2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях

Обн., ДВ, бр. 53/2005 г.

Наредба № 18/2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура

Обн., ДВ, бр. 53/2005 г.

Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения

Обн., ДВ, бр. 41/2007 г.

Наредба № 3/2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Обн., ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.; изм., бр. 108/2007 г.; изм. и доп., бр. 92/2013 г.; изм., бр. 42/2015 г.

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Обн., ДВ, бр. 6/2011 г.

Наредба № 4/2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Обн; . ДВ, бр 105/2013 г. - ДКЕВР

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК