Абонамент 20202020 baner 990x340

16 Юни 2020

Спиране на строителството

Posted in Актуални теми

Спирането на строителството или спиране на изпълнението само на отделни видове работи се осъществява по два начина:

 • по инициатива на участник по чл. 160 ЗУТ – възложител, строител и консултант (надзорник)
 • от държавни или общински упълномощени институции (лица).

Всеки от основните участници в строежа може да поиска цялостно спиране или спиране на изпълнението на видове работи, в зависимост от договорните си права. Упоменатите в нормативните актове причини за спиране (Наредба № 3/2003 г.) се свеждат до:

 • необходими изменения в одобрения проект;
 • забавяне на договорни задължения или доставки;
 • неблагоприятни геоложки условия;
 • смяна на участник по чл. 160 ЗУТ.

Причини за искания за спирания могат да бъдат още и неосигурено финансиране; забавени плащания; променени икономически условия; държавни регулации и др. подобни.

Държавните и общинските органи спират изпълнението с уведомление, вписано в заповедната книга на строежа или по начин, описан в договора за строителство.

Строителите спират изпълнението с уведомление – писмо, съобразно съответната клауза от договора с възложителя.

Консултантът, упражняващ строителен надзор, спира изпълнението със заповед, вписана в заповедната книга на строежа и с уведомяване  на двете страни едновременно, съобразно договорното уточняване.

От практическа гледна точка е много важно причината за спирането да е еднозначно формулирана и добре обоснована, за да се избегнат последващи спорове.

Заповедта за спиране или уведомителното писмо е само начало на процедурата. Същественият документ, удостоверяващ това действие е  Акт образец № 10 за установяване на строителството.

Актът образец № 10 има две основни предназначения. Съставителите му, всеки съобразно своите задължения и интереси, трябва да се стараят към формулировки, които да препятстват бъдещи спорове.

Първото му предназначение е насочено към запазването на обществения интерес, във връзка с изпълнение на изискванията, описани чл. 169 ЗУТ, в смисъл, че спреният (съответно замразеният) строеж трябва задължително да бъде обезопасен във всяко отношение, за да не създава опасности, неудобства, заплахи, пречки и т.н. за околните строежи, хора, превозни средства. Особено важни са формулировките на задължителните мерки за обезопасяване, сроковете и отговорниците, които се описват в т. 4 от образеца на акта.

Второто предназначение на Акт образец № 10 е икономическата страна – описание на изпълнените строителни и монтажни работи. Описанието трябва да е така формулирано, че да осигурява възможност за безспорно изчисляване на количествата, изпълнени до датата на спирането. Препоръчително е към акта да се приложи и количествена сметка за необходимите видове работи, които трябва да се изпълнят допълнително за пълното обезопасяване на спрения строеж.

Повече подробности по темата в сп. Строителен обзор, бр. 3-4/2020 г.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК